องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง ตำบลคำน้ำสร้าง จังหวัดยโสธร โทร.045979887
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​
แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000017
วันนี้ 000009
วานนี้ 000007
เดือนนี้ 000186
เดือนก่อน 000252
ปีนี้ 000769
ปีก่อน 005060
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง  - 1 ธ.ค. 2565(ดู 46) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ - 30 พ.ย. 2565(ดู 58) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 - 18 พ.ย. 2565(ดู 69) 
  กำหนดการรับสมัคร "นักเรียนจ่าทหารเรือ" ประจำปี 2566 - 1 พ.ย. 2565(ดู 896) 
  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 - 27 ต.ค. 2565(ดู 83) 
  รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำน้ำสร้าง ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1 - 11 เม.ย. 2565(ดู 151) 
  การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาหสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน - 13 ส.ค. 2563(ดู 374) 
  ประกาศสภา อบต.คำน้ำสร้าง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.คำน้ำสร้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565  - 7 ธ.ค. 2565(ดู 42) 
  ประกาศสภา อบต.คำน้ำสร้าง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.คำน้ำสร้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565  - 19 พ.ย. 2565(ดู 40) 
  ประกาศสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 - 7 มี.ค. 2565(ดู 156) 
  ประกาศประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 - 6 ม.ค. 2565(ดู 168) 
  ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 - 30 ธ.ค. 2564(ดู 152) 
  ประกาศประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง (ครั้งแรก) - 29 ธ.ค. 2564(ดู 165) 
  ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ.2565 - 28 ธ.ค. 2564(ดู 146) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - 11 ต.ค. 2565(ดู 76) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต - 10 ต.ค. 2565(ดู 79) 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านศรีสุพรรณ-ฝายคำใหญ่ หมู่1 ตำบลคำน้ำสร้าง - 27 ก.ย. 2565(ดู 78) 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบ้านคำผักกูด ตำบลหนองแหน-บ้านพรเจริญ ตำบลคำน้ำสร้าง - 27 ก.ย. 2565(ดู 75) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง - 16 ก.ย. 2565(ดู 79) 
  เผยแพร่การจัดซ้ื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 - 14 ก.ย. 2565(ดู 123) 
  ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างและประกาศเชิญชวน - 6 ก.ย. 2565(ดู 78) 

ภาพกิจกรรม

ประชุมพนักงานประจำเดือน (ดู 30)

โครงการงานวันเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู 63)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

เจ้าหน้าที่ ปปช.ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตำบลคำน้ำสร้าง (ดู 135)

องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง จัดโครงการประชาคมตำบลเพื่อเปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น เสนอแนะปัญหา และความต้องการพัฒนาในพื้นที่ เพื่อจัดทำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ดู 129)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานครู และพนักงานจ้าง Integrity and Iransparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร (ดู 147)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

น้ำตกนางนอน (ดู 2636)

วัดป่าภูถ้ำพระ (ดู 2603)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ดาวน์โหลดใหม่

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 : [8 มี.ค. 2566]
  รายงานผลกาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : [6 มี.ค. 2566]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566 : [13 ก.พ. 2566]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 : [4 ม.ค. 2566]
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : [27 ธ.ค. 2565]
  รายงานสถานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 : [20 ธ.ค. 2565]
  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(สำนักปลัด) : [14 ธ.ค. 2565]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 : [8 ธ.ค. 2565]
  แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : [7 ธ.ค. 2565]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร