องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง ตำบลคำน้ำสร้าง จังหวัดยโสธร โทร.045979887
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​
แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00007
วันนี้ 00005
วานนี้ 00017
เดือนนี้ 00268
เดือนก่อน 00334
ปีนี้ 02761
ปีก่อน 04747
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ - 7 ก.พ. 2567(ดู 139) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ - 10 ม.ค. 2567(ดู 172) 
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานวิชาการ ระดับปฏิบัติการ - 23 พ.ย. 2566(ดู 170) 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง  - 15 ส.ค. 2566(ดู 293) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2566 - 3 ส.ค. 2566(ดู 294) 
  แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 18 ก.ค. 2566(ดู 334) 
  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 12 ก.ค. 2566(ดู 305) 
  ประกาศสภา อบต.คำน้ำสร้าง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.คำน้ำสร้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565  - 7 ธ.ค. 2565(ดู 316) 
  ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 - 7 ธ.ค. 2565(ดู 243) 
  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 - 7 ธ.ค. 2565(ดู 219) 
  ประกาศสภา อบต.คำน้ำสร้าง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.คำน้ำสร้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565  - 19 พ.ย. 2565(ดู 397) 
  ประกาศ อบต.คำน้ำสร้าง เรื่องกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และเริ่มสมัยประชุมสภาสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 - 10 ต.ค. 2565(ดู 240) 
  ขอเชิญประชุมสภา อบต.คำน้ำสร้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 - 22 ก.ค. 2565(ดู 241) 
  ประกาศสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 - 7 มี.ค. 2565(ดู 438) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2 เม.ย. 2567(ดู 69) 
  ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-รถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 2 ม.ค. 2567(ดู 183) 
  การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในศุนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ (สขร.๑) - 11 ก.ค. 2566(ดู 238) 
  ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) - 26 มิ.ย. 2566(ดู 249) 
  ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) - 26 มิ.ย. 2566(ดู 292) 
  ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) - 26 มิ.ย. 2566(ดู 264) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - 11 ต.ค. 2565(ดู 355) 

ภาพกิจกรรม

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖7 (ดู 6)

โครงการสนับสนุนและส่งเสริม คุณธรรม-จริยธรรม และความโปร่งใสเพื่อป้องกันการทุจริต ในการดำเนินงานของหน่วยงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู 90)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

ประชาคมตำบล เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู 6)

ประชาคมระดับหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู 251)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

โครงการสนับสนุนและส่งเสริม คุณธรรม-จริยธรรม และความโปร่งใสเพื่อป้องกันการทุจริต ในการดำเนินงานของหน่วยงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู 39)

รับใบประกาศเกียรติคุณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมิน ITA ในระดับดีเยี่ยม (ดู 202)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

น้ำตกนางนอน (ดู 3859)

วัดป่าภูถ้ำพระ (ดู 3272)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ดาวน์โหลดใหม่

  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 : [2 พ.ค. 2567]
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน : [29 เม.ย. 2567]
  การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [19 เม.ย. 2567]
  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 : [18 เม.ย. 2567]
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 ปรับปรุงครั้งที่ 2 : [11 เม.ย. 2567]
  แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ : [4 เม.ย. 2567]
  รายงานการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [2 เม.ย. 2567]
  ความก้าวหน้าจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ลงนามในสัญญาแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 : [1 เม.ย. 2567]
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2566 : [1 เม.ย. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร