อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 14

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

นายบรรณ์ดล  ศรีชนะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง พร้อมด้วยวพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ... วันที่ 3 ต.ค. 2565 (ดูู 37)

โครงการรณรงค์ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุทางถนน

นายบรรณ์ดล  ศรีชนะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง พร้อมด้วยวพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมเปิดงานโครงการรณรงค์ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุทางถนน  ... วันที่ 21 ก.ย. 2565 (ดูู 63)

ประชาคมหมู่บ้าน ตำบลคำน้ำสร้าง ปรับแผนพัฒนาฯ 5 ปี(พ.ศ.2566-2570)

นายบรรณ์ดล  ศรีชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต.คำน้ำสร้าง และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมประชาคมหมู่บ้าน ตำบลคำน้ำสร้าง ปรับแผนพัฒนาฯ 5 ปี(พ.ศ.2566-2570) ... วันที่ 14 ก.ย. 2565 (ดูู 37)

โครงการเสริมสร้างสุขภาพด้วยคลีนิคฟุตบอล

... วันที่ 2 ก.ย. 2565 (ดูู 27)

โครงการรณรงค์การป้องกันแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปี 2565

ท่านนายกบรรณ์ดล ศรีชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมงานโครงการรณรงค์การป้องกันแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปี 2565 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ... วันที่ 31 ส.ค. 2565 (ดูู 31)

โครงการบ้านกาชาดจังหวัดยโสธร ประจำปี 2565

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 นายบรร์ดล ศรีชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ร่วมมอบบ้านกาชาดรวมใจ จำนวน ๑ หลัง พร้อมมอบชุดอุปโภคบริโภค ให้กับ นางอุไร ศรีไชย ณ บ้านพรเจริญ ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ... วันที่ 22 ส.ค. 2565 (ดูู 60)

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายบรรณ์ดล ศรีชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ และโรงเรียนในสังกัดตำบลคำน้ำสร้าง ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ... วันที่ 17 ส.ค. 2565 (ดูู 50)

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก    ... วันที่ 4 ก.ค. 2565 (ดูู 43)

พิธีรับมอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีเหตุวาตภัยและอัคคีภัย

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 นายบรรณ์ดล  ศรีชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ได้มอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีเหตุวาตภัยและอัคคีภัย ... วันที่ 24 มิ.ย. 2565 (ดูู 47)

กิจกรรมรณรงค์ให้สวมหมวกกันน๊อคขณะขับขี่รถจักรยานยนต์

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายบรรณ์ดล  ศรีชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร กำหนด "ตั้งด่านชุมชน" รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สะออน 50 ปีศรียโสธร สู่เมืองความปลอดภัยทางถนน โดยกิจกรรมรณรงค์ใ..... วันที่ 10 มิ.ย. 2565 (ดูู 71)

นายบรรณ์ดล ศรีชนะ นายก อบต.คำน้ำสร้าง ได้ร่วมเวทีเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ การส่งเสริมอาชีพ สร้างเครือข่าย ผู้นำชุมชนประชาธิปไตย ร่วมกับ กอ.รมน.

วันที่ 9 มิ.ย.65  เวลา 08.55 น. นายบรรณ์ดล ศรีชนะ นายก อบต.คำน้ำสร้าง ได้ร่วมเวทีเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ การส่งเสริมอาชีพ สร้างเครือข่าย ผู้นำชุมชนประชาธิปไตย ร่วมกับ กอ.รมน. ... วันที่ 9 มิ.ย. 2565 (ดูู 54)

นายบรรณ์ดล ศรีชนะ นายก อบต.คำน้ำสร้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่หมู่ที่ 2 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

วันที่ 2 มิ.ย.65 นายบรรณ์ดล ศรีชนะ นายก อบต.คำน้ำสร้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่หมู่2ตามที่ผญบ.ร้องทุกข์ขอให้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนนภายในหมู่บ้าน ทำให้การสัญจรไปมาเป็นไปด้วยความยากลำบาก ซึ่งนายกฯ จะได้สั่งการให้กองช่างสำรวจ ประมาณการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให..... วันที่ 9 มิ.ย. 2565 (ดูู 46)

ร่วมสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลคำน้ำสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ร่วมสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลคำน้ำสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ... วันที่ 20 พ.ค. 2565 (ดูู 55)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวลานคอพันชาติ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ... วันที่ 9 พ.ค. 2565 (ดูู 48)

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้างได้ดำเนินการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ... วันที่ 9 พ.ค. 2565 (ดูู 54)

กิจกรรมจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคม

กิจกรรมจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคม ... วันที่ 1 พ.ค. 2565 (ดูู 51)

ท่านนายก อบต.คำน้ำสร้าง และคณะผู้บริหาร ผอ.กองช่าง นายช่าง ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมหน่วยงานจากกรมชลประทาน ร่วมสำรวจพื้นที่อ่างเก็บน้ำหลุบหนองนอ เพื่อเตรียมปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ให้ประชาชนให้ประโยชน์ร่วมกัน

ท่านนายก อบต.คำน้ำสร้าง และคณะผู้บริหาร ผอ.กองช่าง นายช่าง ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมหน่วยงานจากกรมชลประทาน ร่วมสำรวจพื้นที่อ่างเก็บน้ำหลุบหนองนอเพื่อเตรียมปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ให้ประชาชนให้ประโยชน์ร่วมกัน ... วันที่ 29 เม.ย. 2565 (ดูู 51)

เจ้าอาวาสวัดบ้านคำน้ำสร้างร่วมบริจาคถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยโควิด19

เจ้าอาวาสวัดบ้านคำน้ำสร้างร่วมบริจาคถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยโควิด19 ... วันที่ 29 เม.ย. 2565 (ดูู 53)

สำรวจพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

วันที่ 29 เมษายน 2565 นายบรรณ์ดล  ศรีชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง พร้อมคณะ ลงพื้นที่สำรวจและเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย เหตุเกิดเมื่อ วันที่ 28 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ได้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรง ทำให้ต้นไม้ล้มทับถนนและลมพัดบ้านเรือนประชาชนเสียหาย หลายหลังคาเรือน เมื่อพายุ..... วันที่ 29 เม.ย. 2565 (ดูู 55)

ตกแต่งสถานที่ประดับพระบรมฉายาลักษณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ได้จัดตกแต่งสถานที่ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พร้อมทั้งประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายขาวบริเวณรั้วอาคารสำนักงาน ตลอดเดือนพฤษภาคม 2565 และประดับไฟบริเวณอาคารสำนักงานให้สวยงาม ..... วันที่ 29 เม.ย. 2565 (ดูู 49)