องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ

ยุทธศาสตร์  ที่  ๑ แก้ไขปัญหาด้านการคมนาคมขนส่ง
ยุทธศาสตร์  ที่  ๒ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  อุปโภค บริโภค
ยุทธศาสตร์  ที่  ๓ สนับสนุนผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร
ยุทธศาสตร์  ที่  ๔ แก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์  ที่  ๕ ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์    
ยุทธศาสตร์  ที่  ๖ ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม  ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์  ที่  ๗ รักษาความสงบเรียบร้อย ในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์  ที่  ๘ ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์  ที่  ๙  การบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์  ที่  ๑๐ การส่งเสริมอาชีพและการมีรายได้
ยุทธศาสตร์  ที่  ๑๑ ปรับปรุงบริหารการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562   View : 883