องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง ตำบลคำน้ำสร้าง จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในศุนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ (สขร.๑) 11 ก.ค. 2566 27
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) 26 มิ.ย. 2566 33
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) 26 มิ.ย. 2566 35
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) 26 มิ.ย. 2566 36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 11 ต.ค. 2565 122
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 10 ต.ค. 2565 137
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านศรีสุพรรณ-ฝายคำใหญ่ หมู่1 ตำบลคำน้ำสร้าง 27 ก.ย. 2565 120
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบ้านคำผักกูด ตำบลหนองแหน-บ้านพรเจริญ ตำบลคำน้ำสร้าง 27 ก.ย. 2565 124
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 16 ก.ย. 2565 121
เผยแพร่การจัดซ้ื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 14 ก.ย. 2565 240
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างและประกาศเชิญชวน 6 ก.ย. 2565 162
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 6 ก.ย. 2565 119
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 3(โดยเฉพาะเจาะจง) 2 ก.ย. 2565 125
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 2 ก.ย. 2565 123
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 2565 196
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ต้นไม้ ฯลฯ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน อบต.คำน้ำสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 2565 236
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเป่าล้างบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เม.ย. 2565 209
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำภายในตำบลคำน้ำสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เม.ย. 2565 193
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เม.ย. 2565 186
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2565 231
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการชับรถกู้ชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2565 159
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตามโครงการ รถรับ - ส่ง เด็กยากไร้และห่างไกลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2565 180
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานธุรการกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2565 156
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานกู้ชีพกู้ภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2565 163
ประกาศผู้ชนะเสนอราคมจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานหัวหน้าชุดปฏิบัติการงานกู้ชีพกู้ภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2565 138
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ช่วยปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2565 174
ประกาศผู้เสนอราคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยดูแลเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำน้ำสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2565 138
ประกาศผู้เสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบริเวณรอบๆที่ทำการ อบต.คำน้ำสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2565 164
ประกาศเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2565 157
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานธุรการกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มี.ค. 2565 145