องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง ตำบลคำน้ำสร้าง จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 11 ต.ค. 2565 76
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 10 ต.ค. 2565 80
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านศรีสุพรรณ-ฝายคำใหญ่ หมู่1 ตำบลคำน้ำสร้าง 27 ก.ย. 2565 78
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบ้านคำผักกูด ตำบลหนองแหน-บ้านพรเจริญ ตำบลคำน้ำสร้าง 27 ก.ย. 2565 76
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 16 ก.ย. 2565 79
เผยแพร่การจัดซ้ื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 14 ก.ย. 2565 123
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างและประกาศเชิญชวน 6 ก.ย. 2565 78
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 6 ก.ย. 2565 86
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 3(โดยเฉพาะเจาะจง) 2 ก.ย. 2565 77
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 2 ก.ย. 2565 78
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 2565 149
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ต้นไม้ ฯลฯ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน อบต.คำน้ำสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 2565 144
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเป่าล้างบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เม.ย. 2565 148
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำภายในตำบลคำน้ำสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เม.ย. 2565 135
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เม.ย. 2565 134
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2565 176
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการชับรถกู้ชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2565 116
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตามโครงการ รถรับ - ส่ง เด็กยากไร้และห่างไกลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2565 126
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานธุรการกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2565 116
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานกู้ชีพกู้ภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2565 112
ประกาศผู้ชนะเสนอราคมจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานหัวหน้าชุดปฏิบัติการงานกู้ชีพกู้ภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2565 100
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ช่วยปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2565 124
ประกาศผู้เสนอราคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยดูแลเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำน้ำสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2565 99
ประกาศผู้เสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบริเวณรอบๆที่ทำการ อบต.คำน้ำสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2565 118
ประกาศเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2565 96
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานธุรการกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มี.ค. 2565 101
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานธุรการกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มี.ค. 2565 129
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานพัสดุกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มี.ค. 2565 94
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างรั้วพร้อมป้าย คสล. ที่ทำการ อบต.คำน้ำสร้าง หมู่ 3 15 ก.พ. 2565 95
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (แบบ สขร.1) 2 ก.พ. 2565 182