องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง ตำบลคำน้ำสร้าง จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 2 เม.ย. 2567 69
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-รถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ม.ค. 2567 183
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในศุนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ (สขร.๑) 11 ก.ค. 2566 238
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) 26 มิ.ย. 2566 249
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) 26 มิ.ย. 2566 293
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) 26 มิ.ย. 2566 264
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 11 ต.ค. 2565 355
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 10 ต.ค. 2565 340
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านศรีสุพรรณ-ฝายคำใหญ่ หมู่1 ตำบลคำน้ำสร้าง 27 ก.ย. 2565 216
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบ้านคำผักกูด ตำบลหนองแหน-บ้านพรเจริญ ตำบลคำน้ำสร้าง 27 ก.ย. 2565 218
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 16 ก.ย. 2565 202
เผยแพร่การจัดซ้ื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 14 ก.ย. 2565 374
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างและประกาศเชิญชวน 6 ก.ย. 2565 245
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 6 ก.ย. 2565 201
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 3(โดยเฉพาะเจาะจง) 2 ก.ย. 2565 200
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 2 ก.ย. 2565 199
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 2565 301
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ต้นไม้ ฯลฯ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน อบต.คำน้ำสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 2565 319
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเป่าล้างบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เม.ย. 2565 338
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำภายในตำบลคำน้ำสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เม.ย. 2565 284
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เม.ย. 2565 285
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2565 319
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการชับรถกู้ชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2565 258
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตามโครงการ รถรับ - ส่ง เด็กยากไร้และห่างไกลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2565 267
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานธุรการกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2565 251
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานกู้ชีพกู้ภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2565 262
ประกาศผู้ชนะเสนอราคมจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานหัวหน้าชุดปฏิบัติการงานกู้ชีพกู้ภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2565 234
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ช่วยปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2565 264
ประกาศผู้เสนอราคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยดูแลเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำน้ำสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2565 221
ประกาศผู้เสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบริเวณรอบๆที่ทำการ อบต.คำน้ำสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2565 258