องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

กองคลัง


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นายนพรัตน์ ศรีวิเศษ
ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 085-6562799


นางสาวนาฏยา ชายทวีป
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เบอร์โทร : 063-7657212


นางแก้วมณี สมบูรณ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เบอร์โทร : 062-1581689


ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์โทร : -


ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


ว่าง
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวณุชจิรา เคนบ้านเป้า
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 094-9533649


นายครรชิต ประสานบุญ
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 099-7152221


นายวรรณชัย ชื่นตา
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 063-3533999