กองคลัง


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นายนพรัตน์ ศรีวิเศษ
ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 085-6562799


นางสาวนาฏยา ชายทวีป
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เบอร์โทร : 063-7657212


นางแก้วมณี สมบูรณ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เบอร์โทร : 062-1581689


นางสาวธัญญภรณ์ ธิวะพล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
เบอร์โทร : 087-6735280


ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


ว่าง
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวณุชจิรา เคนบ้านเป้า
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 094-9533649


นายครรชิต ประสานบุญ
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 099-7152221


นายวรรณชัย ชื่นตา
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 063-3533999