องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

กองคลัง


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นายโกเมน บุญปก
นักป้องกันฯ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 064-1728616


นางสาวนาฏยา ชายทวีป
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เบอร์โทร : 063-7657212


นางแก้วมณี สมบูรณ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เบอร์โทร : 062-1581689


นางสาวศิรินภา ศรีชนะ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์โทร : 084-9816991


ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


ว่าง
พนักงานจ้างทั่วไป


นายครรชิต ประสานบุญ
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 099-7152221