องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

กองการศึกษาฯ


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ


นายสำรวย ศรีวะสุทธิ์
ผอ.กองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน
ผอ.กองการศึกษาฯ
เบอร์โทร : 091-8282644


นางวิภาวดี ผิวแดง
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 091-8314944


นางสาวนิสาชล จันทร์สว่าง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
เบอร์โทร : 096-9044209


นางเพ็ญภักดิ์ วงษ์ศรีแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 07-0232181


นางสาวอริสรา มาสขาว
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 093-4192344


ว่าง
คนงาน (ทั่วไป)
เบอร์โทร : -