องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

กองการศึกษาฯ


ออนไลน์ : 15

หัวข้อ :: กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ


ว่าง
ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร : -


นางวิภาวดี ผิวแดง
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 091-8314944


นางสาวนิสาชล จันทร์สว่าง
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 096-9044209


นางเพ็ญภักดิ์ วงษ์ศรีแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 07-0232181


นางสาวทิพวรรณ วงษ์ศรีแก้ว
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 084-5515619


นางสาวอริสรา มาสขาว
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 093-4192344