องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นายวิระสิทธิ์ ผิวแดง
ประธานสภาฯ
เบอร์โทร : 099-9530072


นายณัฐพล วงศ์จันทา
รองประธานสภาฯ
เบอร์โทร : 089-2814919


นายวีรณัฏ จอมทะรักษ์
เลขานุการสภาฯ
เบอร์โทร : 091-8612712


นายหนู ชายทวีป
สมาชิกสภาฯ ม.1
เบอร์โทร : 085-7730253


นางละออง พันธ์เพชร
สมาชิกสภาฯ ม.2
เบอร์โทร : 098-6054113


นายบุญสม ศรีชนะ
สมาชิกสภาฯ ม.4
เบอร์โทร : 084-8251513


นายสมัย ชายทวีป
สมาชิกสภาฯ ม.5
เบอร์โทร : 063-9297885


นางบัววัน สีกา
สมาชิกสภาฯ ม.6
เบอร์โทร : 095-6017867


นางสาวภัทราภรณ์ อรรคบุตร
สมาชิกสภาฯ ม.8
เบอร์โทร : 084-3769576


นายสินธัม สว่างวงศ์
สมาชิกสภาฯ ม.9
เบอร์โทร : 097-1531414


นายวิเชียร อุตภาพ
สมาชิกสภาฯ ม.10
เบอร์โทร : 091-8612712