องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

สำนักปลัด


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


นายไกรลาศ หวายฤทธิ์
นักวิเคราะห์ฯ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 093-2940081


นายไกรลาศ หวายฤทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 093-2940081


นายโกเมน บุญปก
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 064-1728616


นางเกษมณี ไชยสัจ
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 093-9641801


ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย


นายใสว หันตุรินทร์
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 091-7287821


นายเกศมณี วงษ์ศรีแก้ว
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 098-2620542


นางสาวแพรวาภรณ์ จันทะคาม
คนงาน (ทั่วไป)
เบอร์โทร : 063-4124614


นางวันชัย ชายทวีป
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 098-8128626


นางสาวกนกพร พันธุ์ศรี
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 063-2537904


นายสมบัติ ศรีชนะ
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 083-8935109


นางสาวสิรินดา ศรีชนะ
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 096-0736966


นายพิมูล ชื่นตา
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 087-6438588