องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

สำนักปลัด


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : -


นายไกรลาศ หวายฤทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 093-2940081


นายโกเมน บุญปก
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 064-1728616


นางเกษมณี ไชยสัจ
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 093-9641801


ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย


นายใสว หันตุรินทร์
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 091-7287821


นางสาวแพรวาภรณ์ จันทะคาม
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 063-4124614


นางวันชัย ชายทวีป
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 098-8128626


นางสาวชุติลักษณ์ หวายฤทธิ์
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 081-0698209


นายสมบัติ ศรีชนะ
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 083-8935109


นายวัชรพงษ์ วงษ์ศรีแก้ว
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : -


นางสาวมลิษา ศรีชนะ
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 063-6701733