คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายบรรณ์ดล ศรีชนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง
เบอร์โทร : 085-1528848


นายสวรรณ์ ศรีชนะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คำน้ำสร้าง
เบอร์โทร : 064-6516209


นายปารมี วงษ์ปัตตา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คำน้ำสร้าง
เบอร์โทร : 084-9868648


นางพิสมัย ศรีมันตะ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คำน้ำสร้าง
เบอร์โทร : 081-5531434


นางสาวธนาทิพย์ สีดาพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง
เบอร์โทร : 086-2593879


นายณัฐสันต์ ศรีเสนพิลา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
คำน้ำสร้าง
เบอร์โทร : 083-2318040