กองช่าง


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายนพรัตน์ ศรีวิเศษ
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 085-6562799


นายผไทเทพ สุทธิศิริ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
เบอร์โทร : 085-6647425


ว่าง
นายช่างโยธา(ชง.)


นายพิมูล ชื่นตา
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 087-6438588


นายจีรศักดิ์ จันดี
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 063-7766788


นายนิดสาคร พันศรี
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 094-9029721


นางสาวสุพัตรา ชายทวีป
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 091-7846191