องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

วิสัยทัศน์-พันธกิจ


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลจาน


วิสัยทัศน์การพัฒนา

“คำน้ำสร้าง น่าอยู่ คู่โคขุน หนุนเกษตรอินทรีย์ มีดีแหล่งท่องเที่ยว”
พันธกิจที่  ๑    ปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
พันธกิจที่  ๒    พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
พันธกิจที่  ๓    พัฒนาผลผลิตและการมีรายได้
พันธกิจที่  ๔    ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
พันธกิจที่  ๕    อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พันธกิจที่  ๖    ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
พันธกิจที่  ๗    ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
พันธกิจที่  ๘    ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในตำบล

วันที่ : 14 มิถุนายน 2562   View : 758