องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวสภาฯ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง ตำบลคำน้ำสร้าง จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 9

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศสภา อบต.คำน้ำสร้าง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.คำน้ำสร้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 7 ธ.ค. 2565 103
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 7 ธ.ค. 2565 14
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 7 ธ.ค. 2565 15
ประกาศสภา อบต.คำน้ำสร้าง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.คำน้ำสร้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 19 พ.ย. 2565 99
ประกาศ อบต.คำน้ำสร้าง เรื่องกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และเริ่มสมัยประชุมสภาสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 10 ต.ค. 2565 15
ขอเชิญประชุมสภา อบต.คำน้ำสร้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 22 ก.ค. 2565 10
ประกาศสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 7 มี.ค. 2565 215
ประกาศประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 6 ม.ค. 2565 233
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 30 ธ.ค. 2564 214
ประกาศประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง (ครั้งแรก) 29 ธ.ค. 2564 255
ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ.2565 28 ธ.ค. 2564 200
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 25 ส.ค. 2564 170
ขอเชิญประชุมสภา อบต.คำน้ำสร้าง สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 9 ส.ค. 2564 163
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 24 มิ.ย. 2564 117
ขอเชิญประชุมสภา อบต.คำน้ำสร้าง สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 7 มิ.ย. 2564 150
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 23 ก.พ. 2564 152
ขอเชิญประชุมสภา อบต.คำน้ำสร้าง สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 (สมัยแรก) 12 ก.พ. 2564 99