องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

กองสวัสดิการสังคม


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม


นายสำรวย ศรีวะสุทธิ์
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร : 091-8282644


นางสาวกันยา ไชยสำแดง
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 093-5518757