องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายณัฐสันต์ ศรีเสนพิลา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร : 083-2318040


นางทิวาพร ธนาคุณ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทร : 081-7300755


ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
เบอร์โทร : -