องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง ตำบลคำน้ำสร้าง จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 14

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนตอบแบบสอบถาม(ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก)ในระบบ ITAS 5 ม.ค. 2566 64
แจ้งเบาะแสการทุจริตง่ายนิดเดียว 23 พ.ย. 2565 44
ประชาคมหมุ่บ้าน-ตำบล 14 ก.ย. 2565 203
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2565 25 เม.ย. 2565 146
องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ติดตั้งป้ายรณรงค์งดรับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ 22 เม.ย. 2565 158
การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้างใสสะอาด 2565 26 ม.ค. 2565 210
การรายงานปิดบัญชีสิ้นปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 22 ธ.ค. 2564 256
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 พ.ย. 2564 332
ประกาศ ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้าสร้าง 22 ต.ค. 2564 290
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง 22 ต.ค. 2564 268
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง 6 ต.ค. 2564 239
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564 19 มี.ค. 2564 397
การชำระภาษี 13 พ.ค. 2563 374
รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนราชการท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภท บริหารท้องถิ่น 11 ต.ค. 2562 432