องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง ตำบลคำน้ำสร้าง จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 9

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนำส่งขยะอันตราย 7 พ.ย. 2566 33
ขอเชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบถ้วน 3 พ.ย. 2566 35
ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อ อบต.คำน้ำสร้าง 27 ต.ค. 2566 39
การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ OSS 27 ต.ค. 2566 9
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง 15 ก.ย. 2566 59
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลคำน้ำสร้างประจำปีงบประมาณ2566 11 ก.ย. 2566 54
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ 6 ก.ย. 2566 65
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 4 ส.ค. 2566 75
ประชาสัมพันธ์ออกบริการรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2566 4 ส.ค. 2566 62
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 26 ก.ค. 2566 95
การบูรณาการกิจกรรม "หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" 26 มิ.ย. 2566 104
ทีมฟุตบอลคำน้ำสร้างอคาเดมี่ ใช้ลานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้างในการฝึกซ้อมฟุตบอล 23 มิ.ย. 2566 81
แผ่นพับเสนอสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลคำน้ำสร้าง 22 มิ.ย. 2566 76
จดหมายข่าว แหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำหลุบหนองนอ 22 มิ.ย. 2566 62
จดหมายข่าว แหล่งท่องเที่ยววัดภูถ้ำพระ 22 มิ.ย. 2566 56
จดหมายข่าว แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกนางนอน 22 มิ.ย. 2566 72
ป้ายนำทางไปสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลคำน้ำสร้าง 22 มิ.ย. 2566 52
ประชาสัมพันธ์ที่พัก/แหล่งท่องเที่ยว 22 มิ.ย. 2566 52
ภาพประกอบ โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาฟุตบอลเพื่อสุขภาพต้านภัยห่างไกลยาเสพติด 22 มิ.ย. 2566 49
การเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวทางวิทยุโทรทัศน์/วิทยุชุมชน 22 มิ.ย. 2566 47
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดส้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ได้ดำเนินโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 16 มิ.ย. 2566 45
ขอเชิญชวนชาวตำบลคำน้ำสร้าง นำสุนัขและแมว อายุตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2566 1 มิ.ย. 2566 54
องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ร่วมกันป้องกันการคลอดก่อนกำหนด 15 พ.ค. 2566 43
ประกาศรับ โอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล สายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง ปลัด อบต.และตำแหน่ง ผอ.กองช่าง 18 เม.ย. 2566 61
แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคำน้ำสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 30 มี.ค. 2566 45
ประกาศรับ โอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 22 มี.ค. 2566 87
ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล สายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองคลัง ผอ.กองการศึกษาฯ ผอ.กองสวัสดิการสังคม 22 มี.ค. 2566 97
ตลาดนัดบ้านคำน้ำสร้าง 9 ม.ค. 2566 52
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนตอบแบบสอบถาม(ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก)ในระบบ ITAS 5 ม.ค. 2566 148
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการด้านการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง (พ.ศ.2566-2570) 29 พ.ย. 2565 45