องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายณัฐสันต์ ศรีเสนพิลา
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.คำน้ำสร้าง
เบอร์โทร : 083-2318040


นายณัฐสันต์ ศรีเสนพิลา
รองปลัด อบต. คำน้ำสร้าง
เบอร์โทร : 083-2318040


นายไกรลาศ หวายฤทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 093-2940081


นายโกเมน บุญปก
นักป้องกันฯ รักษาราชการแทน
ผอ.กองคลัง
เบอร์โทร : 064-1728616


นายสัญญา ศรีแจ่ม
ผอ.กองช่าง
เบอร์โทร : 061-9433619


นายณัฐสันต์ ศรีเสนพิลา
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร : 083-2318040


นายสำรวย ศรีวะสุทธิ์
ผอ.กองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน
ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร : 091-8282644


นายสำรวย ศรีวะสุทธิ์
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร : 091-8282644