หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นางสาวธนาทิพย์ สีดาพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง
เบอร์โทร : 086-2593879


นายณัฐสันต์ ศรีเสนพิลา
รองปลัด อบต. คำน้ำสร้าง
เบอร์โทร : 083-2318040


ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : -


นายนพรัตน์ ศรีวิเศษ
ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทน
ผอ.กองคลัง
เบอร์โทร : 085-6562799


นายนพรัตน์ ศรีวิเศษ
ผอ.กองช่าง
เบอร์โทร : 085-6562799


ว่าง
ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร : -


นางกนกรดา เที่ยงธรรม
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร : 093-3199245