องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลทั่วไป


ออนไลน์ : 24

หัวข้อ :: ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไป และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ลักษณะทางภูมิศาสตร์และเขตการปกครอง

ที่ตั้งและขนาดพื้นที่
ที่ตั้ง   องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง  รูปร่างคล้ายรูปหัวใจ  ห่างจากจังหวัดยโสธร ประมาณ   ๔๙   กิโลเมตร
ขนาดพื้นที่   องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้างมีพื้นที่  ๔๕.๘๖  ตารางกิโลเมตร  หรือ  ๒๘,๖๖๒.๕๐  ไร่ คิดเป็นร้อยละ  ๑.๑๐  ของพื้นที่จังหวัดยโสธร

อาณาเขต      ตำบลคำน้ำสร้างอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำกุดชุม   และอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดยโสธร  โดยมีอาณาเขตติดกับตำบลต่าง ๆ   ดังนี้
          ทิศเหนือติดกับตำบลหนองแหน              อำเภอกุดชุม
          ทิศใต้ติดกับตำบลหนองหมี                   อำเภอกุดชุม
          ทิศตะวันออกติดกับตำบลกุดชุม              อำเภอกุดชุม
          ทิศตะวันตกติดกับตำบลโพนงาม             อำเภอกุดชุม

สภาพพื้นที่ทั่วไป
ลักษณะภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
ส่วนใหญ่เป็นที่ราบดินปนทราย  พื้นที่เป็นป่าเสื่อมโทรม ทางตอนเหนือของตำบลเป็นเทือกเขาเตี้ย ๆ   ระหว่างหมู่ที่  ๙,๕,๘ พื้นที่ลุ่มพบที่หมู่ ๑,๒,๓,๔,๖,๗,๑๐,๑๑  และมีแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรในหมู่บ้านเล็กน้อย
สำกรับภูมิอากาศ  ตำบลคำน้ำสร้าง  มี  ๓  ฤดู  คือ ฤดูร้อน  ฤดูฝน  และฤดูหนาว

เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้างมีเขตการปกครอง  จำนวน  ๑๑  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย
ชื่อหมู่บ้าน           หมู่ที่               ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
๑.   บ้านคำหนองยาง     หมู่ที่  ๑ 
๒.  บ้านดงสำราญ         หมู่ที่  ๒
๓.   บ้านคำน้ำสร้าง       หมู่ที่  ๓
๔.   บ้านดงเหนือ          หมู่ที่  ๔
๕.   บ้านภูถ้ำพระ         หมู่ที่  ๕
๖.    บ้านเที่ยงนาเรียง    หมู่ที่  ๖
๗.   บ้านตอบาก          หมู่ที่  ๗
๘.   บ้านพรเจริญ         หมู่ที่  ๘
๙.    บ้านทรายทอง       หมู่ที่  ๙
๑๐.  บ้านคำน้ำสร้าง      หมู่ที่  ๑๐
๑๑.  บ้านใหม่โพธิ์ทอง    หมู่ที่  ๑๑

การเมืองการปกครอง และประชากร
จำนวนประชากรและครัวเรือน
ตำบลคำน้ำสร้างมีประชากรทั้งหมด  ๔,๙๒๙  คน  ชาย  ๒,๔๙๘   หญิง  ๒,๔๓๑   คน  และมี      ๑,๒๘๗        ครัวเรือน        ข้อมูล  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลคำน้ำสร้าง ณ วันที่    ๒๗   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘
 

วันที่ : 26 มกราคม 2560   View : 3004