องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ออนไลน์ : 4

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วันที่ โหลด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   25 ม.ค. 2567 27
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570)   29 พ.ย. 2565 185
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565   23 มี.ค. 2565 212
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)   19 พ.ค. 2560 240