มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 17

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   8 เม.ย. 2565 75
มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร 2565   7 เม.ย. 2565 61
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2565   7 ม.ค. 2565 51