องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 11

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   8 เม.ย. 2565 104
มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร 2565   7 เม.ย. 2565 88
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2565   7 ม.ค. 2565 76