องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 8

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   2 ต.ค. 2566 4
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   4 เม.ย. 2566 85
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   8 เม.ย. 2565 204
มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร 2565   7 เม.ย. 2565 174
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2565   7 ม.ค. 2565 146