องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


ออนไลน์ : 6

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร วันที่ โหลด
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   22 มี.ค. 2567 32
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   23 มี.ค. 2566 91
มาตรการนโยบายพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง 2565   11 เม.ย. 2565 201
วัฒนธรรมองค์กรขององค์การบรืหารส่วนตำบล 8 ประการ   11 เม.ย. 2565 186
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น 2565   8 เม.ย. 2565 148
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น 2565   8 เม.ย. 2565 142
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ 2565   7 ม.ค. 2565 152