องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

นโยบายนายก


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: นโยบายนายก

นโยบาย
องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง

 

๑. คุณภาพชีวิตดี
๒. มีความเข้มแข็งในชุมชน
๓. เศรษฐกิจในครัวเรือนไม่ต่ำว่าเกณฑ์มาตรฐาน
วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562   View : 639