องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


ออนไลน์ : 7

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม วันที่ โหลด
การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   19 เม.ย. 2567 33
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   6 เม.ย. 2566 98
โครงการคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ 2566   23 มี.ค. 2566 94
โครงการคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565   8 เม.ย. 2565 198
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร   8 เม.ย. 2565 193