องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 4

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่   11 เม.ย. 2565 197
คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   11 ม.ค. 2565 172
ขั้นตอนการให้บริการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค   23 มิ.ย. 2563 282
แผนผังแสดงขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์   23 มิ.ย. 2563 291
แผนผังแสดงขั้นตอนการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์   23 มิ.ย. 2563 289
แผนผังแสดงขั้นตอนการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ   23 มิ.ย. 2563 266
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการข้อมูลข่าวสาร   23 มิ.ย. 2563 265