องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 12

ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม   29 มิ.ย. 2563 265
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ   29 มิ.ย. 2563 263