องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 14

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   8 เม.ย. 2565 96
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   1 เม.ย. 2565 78
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2565   1 เม.ย. 2565 73
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   1 เม.ย. 2565 80
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   1 เม.ย. 2565 70
คำสั่งมอบหมายกองงานรับผิดชอบดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565   25 ม.ค. 2565 73
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   29 มิ.ย. 2563 258