องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 8

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   1 เม.ย. 2565 87