องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 5

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566   4 เม.ย. 2566 86
ขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566และแผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-พ.ศ.2568)   30 ก.ย. 2565 109
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565   1 เม.ย. 2565 158
ประกาศ เรื่อง กำหหนดจำนวนวันลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565   1 ก.ย. 2564 240
ประกาศกำหนดวันลาฯ ประจำปีงบประมาณ 2564   1 ต.ค. 2563 174
ประกาศหลักเกณฑ์พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564   1 ก.ย. 2563 127