ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 17

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.1-0035 สายทางบ้านคำน้ำสร้าง หมู่ที่ 10 - บ้านคำบอน ตำบลหนองหมี องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำหลุบหนองนอ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูถ้ำพระ หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2565
วัสดุสำนักงาน 10 พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ย. 2565
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 9201 ยโสธร และหมายเลขทะเบียน นข 1482 ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ต.ค. 2565
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ต.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ต.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนสายทางที่ ยส.ถ.31-009 สายบ้านเที่ยงนาเรียง หมู่ 6 - บ้านดงเหนือ หมู่ 4 (ช่วงบ้านตอบาก หมู่ 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ต.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ต.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายคุ้มศรีสุพรรณ - ฝายคำใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านคำหนองยาง ตำบลคำน้ำสร้าง ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 850 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,250 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบ้านคำผักกูด ตำบลหนองแหน - บ้านพรเจริญ ตำบลคำน้ำสร้าง (ช่วงหมู่ที่ 1 คุ้มศรีสุพรรณ - หมู่ที่ 8 บ้านพรเจริญ) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.1-0034 หมู่ที่ 8 บ้านพรเจริญ ตำบลคำน้ำสร้าง จำนวน 3 ช่วง องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงระบบน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความเรียบร้อยที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งเด็กยากไร้และห่างไกลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำน้ำสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานธุรการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำน้ำสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงระบบน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานจดมาตรวัดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานธุรการกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานและบริเวณรอบๆที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายนอกอาคารสำนักงานและบริเวณรอบๆที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานหัวหน้าชุดปฏิบัติการงานกู้ชีพกู้ภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเป็นพนักงานกู้ชีพกู้ภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการขับรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบ้านคำผักกูด ตำบลหนองแหน - บ้านพรเจริญ ตำบลคำน้ำสร้าง (ช่วงหมู่ที่ 1 คุ้มศรีสุพรรณ - หมู่ที่ 8 บ้านพรเจริญ) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.1-0034 หมู่ที่ 8 บ้านพรเจริญ ตำบลคำน้ำสร้าง จำนวน 3 ช่วง องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายคุ้มศรีสุพรรณ - ฝายคำใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านคำหนองยาง ตำบลคำน้ำสร้าง ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 850 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,250 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ก.ย. 2565