องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 9

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 2567
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 2567
ซื้อวัคซีนและเวชภัณฑ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ค. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.31-009 สายทางบ้านเที่ยงนาเรียง หมู่ที่ 6-บ้านดงเหนือ หมู่ที่ 4(ช่วงหมู่ที่ 6 บ้านเที่ยงนาเรียง-บ้านดอนกกบาก หมู่ที่ 7) ตำบลคำน้ำสร้าง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,260 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,300 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียว จำนวน 12 ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 เม.ย. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำน้ำสร้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำน้ำสร้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำน้ำสร้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 2567
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2567
จ้างติดตั้งระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านตอบาก หมู่ที่ 7 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.31-009 สายทางบ้านเที่ยงนาเรียง หมู่ที่ 6-บ้านดงเหนือ หมู่ที่ 4(ช่วงหมู่ที่ 6 บ้านเที่ยงนาเรียง-บ้านดอนกกบาก หมู่ที่ 7) ตำบลคำน้ำสร้าง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,260 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,300 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียว จำนวน 12 ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.31-009 สายทางบ้านเที่ยงนาเรียง หมู่ที่ 6-บ้านดงเหนือ หมู่ที่ 4(ช่วงหมู่ที่ 6 บ้านเที่ยงนาเรียง-บ้านดอนกกบาก หมู่ที่ 7) ตำบลคำน้ำสร้าง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,260 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,300 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียว จำนวน 12 ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 เม.ย. 2567
จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์มีถิ่นที่อยู่และสัตว์จรในเขตตำบลคำน้ำสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เม.ย. 2567
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปและการปฏิบัติงานด้านอื่นๆในสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เม.ย. 2567
จ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานช่วยเหลือด้านกิจสภาฯ และงานอื่นๆในสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เม.ย. 2567
จ้างเหมาปรับพื้นที่ภูมิทัศน์ เตรียมแปลงปลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เม.ย. 2567
จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างที่สาธารณะ (พลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่โพธิ์ทอง ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เม.ย. 2567
จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างที่สาธารณะ (พลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ที่ ๑๐ บ้านคำน้ำสร้าง ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เม.ย. 2567
จ้างเหมาบริการคนงาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานในกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เม.ย. 2567
จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างที่สาธารณะ (พลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ที่ ๔ บ้านดงเหนือ ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เม.ย. 2567
จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างที่สาธารณะ (พลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ที่ ๒ บ้านดงสำราญ ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เม.ย. 2567
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ ตามโครงการจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในองค์กร ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2567
จ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานช่วยเหลือด้านกิจสภาฯ และงานอื่นๆในสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการคนงานทำความสะอาดอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปและการปฏิบัติงานด้านอื่นๆในสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2567
จ้างเหมาในการปฏิบัติงานจดมาตรวัดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2567
จ้างเหมาทำความสะอาดภายนอกอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2567
จ้างเหมาตามโครงการรับ-ส่ง เด้กยากไร้และห่างไกลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำน้ำสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2567
จ้างเหมางานด้านการเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2567
จ้างหมาบริการในการปฏิบัติงานธุรการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2567
จ้างเหมาหัวหน้าชุดปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มี.ค. 2567
จ้างเหมาพนักงานกู้ชีพกู้ภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มี.ค. 2567
จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการขับรถกู้ชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2567