องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 16

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ย. 2566
ซื้อน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่อเที่ยว อ่างเก็บน้ำหลุบหนองนอ(ต่อเนื่อง) โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูถ้ำพระ หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านเที่ยงนาเรียง หมู่ที่ 6 - บ้านดงเหนือ หมู่ที่ 4 (ช่วงบ้านคำน้ำสร้าง หมู่ที่ 10) ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่อเที่ยว อ่างเก็บน้ำหลุบหนองนอ(ต่อเนื่อง) โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูถ้ำพระ หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านเที่ยงนาเรียง หมู่ที่ 6 - บ้านดงเหนือ หมู่ที่ 4 (ช่วงบ้านคำน้ำสร้าง หมู่ที่ 10) ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุกีฬาตามโครงการจัดหาสื่ออุปกรณ์กีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตู้กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กฉ 5953 ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 9201 ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตู้กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กฉ 5953 ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตู้กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กฉ 5953 ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566
จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านเที่ยงนาเรียง หมู่ที่ 6 - บ้านดงเหนือ หมู่ที่ 4 (ช่วงบ้านคำน้ำสร้าง หมู่ที่ 10) ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ก.ย. 2566
จ้างเหมาติดตั้งเวทีและเครื่องเสียงตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลคำน้ำสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2566
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมประดับตกแต่งและทำความสะอาดสถานที่ ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลคำน้ำสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านเที่ยงนาเรียง หมู่ที่ 6 - บ้านดงเหนือ หมู่ที่ 4 (ช่วงบ้านคำน้ำสร้าง หมู่ที่ 10) ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านเที่ยงนาเรียง หมู่ที่ 6 - บ้านดงเหนือ หมู่ที่ 4 (ช่วงบ้านคำน้ำสร้าง หมู่ที่ 10) ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่อเที่ยว อ่างเก็บน้ำหลุบหนองนอ(ต่อเนื่อง) โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูถ้ำพระ หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่อเที่ยว อ่างเก็บน้ำหลุบหนองนอ(ต่อเนื่อง) โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูถ้ำพระ หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านเที่ยงนาเรียง หมู่ที่ 6 - บ้านดงเหนือ หมู่ที่ 4 (ช่วงบ้านคำน้ำสร้าง หมู่ที่ 10) ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พฒนาเด็กเล็กบ้านคำน้ำสร้างประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่โพธิ์ทอง หมู่ที่ 11 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่อเที่ยว อ่างเก็บน้ำหลุบหนองนอ(ต่อเนื่อง) โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูถ้ำพระ หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ส.ค. 2566
ซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ส.ค. 2566
ซื้อน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังแยกสายทาง ยส.ถ.๓๑-๐๐๑ แยกทางหลวงชนบท ยส.๔๐๑๓ บ้านคำน้ำสร้าง - วัดภูยิ้ม บ้านทรายทอง หมู่ที่ ๙ จดถนนลูกรัง บ้านหนองแหน หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองแหน อ.กุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านพรเจริญ ? บ้านภูถ้ำพระ (ลาดยางสายตอบาก ? ทองสัมฤทธิ์) หมู่ที่ ๘ ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 2566
จ้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านคำหนองยาง หมู่ที่ 1 ตำบลคำน้ำสร้้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำหนองยาง หมู่ที่ ๑ (คุ้มศรีสุพรรณ) ซอย ๑๑ (ข้างบ้านดาบสุกรีย์) ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ยส.ถ. ๓๑-๐๑๑ บ้านคำน้ำสร้าง หมู่ที่ ๓ ? บ้านคำหนองยาง หมู่ที่ ๑ ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านดงสำราญ ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำน้ำสร้าง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ค. 2566
จ้างติดตั้งถังกรองน้ำประปาบริเวณถังประปาหลังโรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 2566
จ้างติดตั้งถังกรองน้ำประปาบริเวณตลาดเก่าบ้านคำน้ำสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ค. 2566