องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 11

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มี.ค. 2566
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มี.ค. 2566
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทรายทอง หมู่ 9 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำน้ำสร้าง หมู่ 10 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทรายทอง หมู่ 9 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำน้ำสร้าง หมู่ 10 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มี.ค. 2566
จ้างเหมางานด้านเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทรายทอง หมู่ 9 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำน้ำสร้าง หมู่ 10 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านตอบาก หมู่ 7 ตำบลคน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านพรเจริญ หมู่ 8 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทรายทอง หมู่ 9 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำน้ำสร้าง หมู่ 10 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำหลุบหนองนอ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูถ้ำพระ หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ก.พ. 2566
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.พ. 2566
จ้างปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านดงเหนือ หมู่ 4 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านคำน้ำสร้าง หมู่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านภูถ้ำพระ หมู่ 5 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำน้ำสร้าง หมู่ 10 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำน้ำสร้าง หมู่ 10 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 2566
จ้างวางท่อระบายน้ำ (ท่อผ่าซีก) ภายในหมู่บ้าน บ้านพรเจริญ หมู่ 8 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านคำน้ำสร้าง หมู่ 3 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทรายทอง หมู่ 9 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำน้ำสร้าง หมู่ 10 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำหลุบหนองนอ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูถ้ำพระ หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านคำน้ำสร้าง หมู่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์ป้องกันและควบคุมไฟป่าตามงบอุดหนุนปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านใหม่โพธิ์ทอง หมู่ 11 องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านคำหนองยาง หมู่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.1-0035 สายทางบ้านคำน้ำสร้าง หมู่ที่ 10 - บ้านคำบอน ตำบลหนองหมี องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำหลุบหนองนอ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูถ้ำพระ หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 2566
จ้างเหมาติดตั้งเวทีและเครื่องเสียงตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค. 2566
จ้างเหมาติดตั้งเวทีและเครื่องเสียงตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ค. 2566
จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่และทำความสะอาดตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ค. 2566
จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่และทำความสะอาดตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค. 2566
จ้างเหมาติดตั้งเวทีและเครื่องเสียงตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ค. 2566
จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่และทำความสะอาดตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ม.ค. 2566