องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 6

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือแนวการทางปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   4 เม.ย. 2566 6
คู่มือแนวทางการปฏิบัติการชำระภาษี   4 เม.ย. 2566 7
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   1 เม.ย. 2565 166
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562   1 เม.ย. 2565 146
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   1 เม.ย. 2565 154
ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ.2562   1 เม.ย. 2565 166
แผ่นพับการรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น   11 ม.ค. 2565 154
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน-การบัญชี   7 ม.ค. 2565 222
คู่มือการดําเนินการและจัดทําแผนป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย   7 ม.ค. 2565 411
คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง   7 ม.ค. 2565 203
คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ   7 ม.ค. 2565 147
คู่มือการปฏิบัติตาม พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่   7 ม.ค. 2565 160
คู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   7 ม.ค. 2565 170
คู่มือปฏิบัติงาน กองสวัดิการสังคม   7 ม.ค. 2565 210
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   29 มิ.ย. 2563 357
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์   23 มิ.ย. 2563 268
ขั้นตอนการปฎิบัติงานด้านเบี้ยยังชีพ   23 มิ.ย. 2563 270