คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 16

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   1 เม.ย. 2565 57
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562   1 เม.ย. 2565 55
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   1 เม.ย. 2565 55
ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ.2562   1 เม.ย. 2565 46
แผ่นพับการรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น   11 ม.ค. 2565 43
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน-การบัญชี   7 ม.ค. 2565 43
คู่มือการดําเนินการและจัดทําแผนป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย   7 ม.ค. 2565 44
คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง   7 ม.ค. 2565 46
คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ   7 ม.ค. 2565 41
คู่มือการปฏิบัติตาม พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่   7 ม.ค. 2565 49
คู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   7 ม.ค. 2565 42
คู่มือปฏิบัติงาน กองสวัดิการสังคม   7 ม.ค. 2565 38
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   29 มิ.ย. 2563 242
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์   23 มิ.ย. 2563 167
ขั้นตอนการปฎิบัติงานด้านเบี้ยยังชีพ   23 มิ.ย. 2563 170