องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 7

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   1 เม.ย. 2565 80
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562   1 เม.ย. 2565 77
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   1 เม.ย. 2565 77
ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ.2562   1 เม.ย. 2565 70
แผ่นพับการรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น   11 ม.ค. 2565 69
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน-การบัญชี   7 ม.ค. 2565 66
คู่มือการดําเนินการและจัดทําแผนป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย   7 ม.ค. 2565 67
คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง   7 ม.ค. 2565 72
คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ   7 ม.ค. 2565 63
คู่มือการปฏิบัติตาม พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่   7 ม.ค. 2565 71
คู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   7 ม.ค. 2565 65
คู่มือปฏิบัติงาน กองสวัดิการสังคม   7 ม.ค. 2565 66
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   29 มิ.ย. 2563 267
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์   23 มิ.ย. 2563 191
ขั้นตอนการปฎิบัติงานด้านเบี้ยยังชีพ   23 มิ.ย. 2563 193