องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

ประชาคมระดับหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: ประชาคมระดับหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นำโดยนาย บรรณ์ดล  ศรีชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและสมาชิกสภาฯอบต.คำน้ำสร้าง ได้จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้การ
ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และหนังสือซักซ้อมของกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ทั้ง 11 หมู่บ้าน ได้มีส่วนร่วมและมีโอกาสในการกำหนดประเด็นการพัฒนา เสนอปัญหา ความต้องการ โครงการพัฒนา เพื่อนนำไปจัดทำเป็นแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้างอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันทุกหมู่บ้านเพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง เป็นแผนที่มีประสิทธิภาพสามารถใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลได้อย่างเหมาะสม และตรงตามความต้องการและสามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
วันที่ : 8 ตุลาคม 2565   View : 94