องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 9

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 49 ) พ.ศ. 2566   7 มิ.ย. 2566 108
คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง   18 เม.ย. 2566 144
คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง   18 เม.ย. 2566 124
ประกาศ ก.อบต.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย พ.ศ.2559   4 เม.ย. 2566 71
คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม   28 มี.ค. 2566 89
คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด   28 มี.ค. 2566 81
คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัด อบต.   28 ก.พ. 2566 79
คำสั่ง แต่งตั้ง พนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   18 ม.ค. 2566 90
คำสั่ง แต่งตั้งรองนายก อบต.ให้รักษาราชการแทนและให้ปฏิบัติราชการแทน   18 พ.ย. 2565 116
คำสั่ง แต่งตั้ง พนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน ตำแหน่ง ปลัด อบต. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ   19 ก.ย. 2565 85
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน   25 เม.ย. 2565 509
แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2564 - 2566   8 เม.ย. 2565 223
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558   1 เม.ย. 2565 175
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   1 เม.ย. 2565 159
กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2558   1 เม.ย. 2565 172
ประกาศ ก.อบต. จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 35) พ.ศ.2559(การเลื่อนขั้นเงินเดือน)   1 เม.ย. 2565 309
ประกาศ ก.อบต. จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 36) พ.ศ.2559(วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน)   1 เม.ย. 2565 599
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563   1 เม.ย. 2565 148
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่ 13)พ.ศ.2562   1 เม.ย. 2565 148
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560   1 เม.ย. 2565 279
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2562   1 เม.ย. 2565 153
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558   1 เม.ย. 2565 144
ประกาศ ก.อบต.ยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงือนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย พ.ศ.2559   1 เม.ย. 2565 184
บันทึกแจ้งประกาศหลักเกณฑ์การประเมิน ฯ ประจำปีงบประมาณ 2565   2 ก.ย. 2564 177
บันทึกเสนอร่างประกาศหลักเกณฑ์การประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2565   1 ก.ย. 2564 189
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2565   1 ก.ย. 2564 190
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565   1 ก.ย. 2564 168
บันทึกขอความเห็นชอบประกาศหลักเกณฑ์ฯ ปีงบประมาณ 2564   1 ก.ย. 2563 162
ประกาศหลักเกณฑ์ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2564   1 ก.ย. 2563 158