หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 15

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน   25 เม.ย. 2565 63
แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2564 - 2566   8 เม.ย. 2565 68
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558   1 เม.ย. 2565 49
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   1 เม.ย. 2565 44
กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2558   1 เม.ย. 2565 44
ประกาศ ก.อบต. จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 35) พ.ศ.2559(การเลื่อนขั้นเงินเดือน)   1 เม.ย. 2565 97
ประกาศ ก.อบต. จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 36) พ.ศ.2559(วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน)   1 เม.ย. 2565 149
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563   1 เม.ย. 2565 45
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่ 13)พ.ศ.2562   1 เม.ย. 2565 45
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560   1 เม.ย. 2565 38
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2562   1 เม.ย. 2565 39
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558   1 เม.ย. 2565 35
ประกาศ ก.อบต.ยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงือนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย พ.ศ.2559   1 เม.ย. 2565 48
บันทึกแจ้งประกาศหลักเกณฑ์การประเมิน ฯ ประจำปีงบประมาณ 2565   2 ก.ย. 2564 41
บันทึกเสนอร่างประกาศหลักเกณฑ์การประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2565   1 ก.ย. 2564 43
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2565   1 ก.ย. 2564 46
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565   1 ก.ย. 2564 48
บันทึกขอความเห็นชอบประกาศหลักเกณฑ์ฯ ปีงบประมาณ 2564   1 ก.ย. 2563 37
ประกาศหลักเกณฑ์ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2564   1 ก.ย. 2563 38