องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 4

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
รายงานการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   2 เม.ย. 2567 11
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปี 2566   23 พ.ย. 2566 155
รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายไตรมาส ประจำปี 2567   16 พ.ย. 2566 153
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   11 ต.ค. 2566 224
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2   24 เม.ย. 2566 98
รายงานสถานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565   20 ธ.ค. 2565 133
รายงานผลการตรวจรับรองรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2564   10 มี.ค. 2565 202
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   7 ม.ค. 2565 161
รายงานการประชุม   14 ธ.ค. 2564 170
รายงานปิดบัญชีสิ้นปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   15 ธ.ค. 2563 444
รายงานงบแสดงสถานะการเงินประจำเดือน มีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2563   1 เม.ย. 2563 285
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาสที่ 2   1 เม.ย. 2563 273
รายงานงบแสดงสถานะการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563   23 ก.พ. 2563 466
รายงานงบแสดงสถานะการเงินประจำเดือน มกราคม ประจำปีงบประมาณ 2563   30 ม.ค. 2563 276
รายงานงบแสดงสถานะการเงินประจำเดือน ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2562   1 ม.ค. 2563 285
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาสที่ 1   1 ม.ค. 2563 255
รายงานงบแสดงสถานะการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2562   1 ธ.ค. 2562 264
รายงานงบแสดงสถานะการเงินประจำเดือน ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2562   1 พ.ย. 2562 263
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562   23 มิ.ย. 2562 257
รายงานเงินสะสม ครั้งที่ 1   1 เม.ย. 2562 263