องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA 2566


ออนไลน์ : 6

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ O1 โครงสร้าง
- แผนผังโครงสร้างหน่วยงาน

ข้อ O2 ข้อมูลผู้บริหาร
- ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายการเมือง
- ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายราชการ 

ข้อ O3 อำนาจหน้าที่
- อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายกำหนด 

ข้อ O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนยุธศาสตร์การพัฒนา
- แผนพัฒนาท้องถิ่น(ทั้งหมด)
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ

ข้อ O5 ข้อมูลการติดต่อ
- ข้อมูลการติดต่อ 

ข้อ O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พ.ร.บ./พ.ร.ก.
- กฎกระทรวงและระเบียบ

ข้อ O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- ข่าวรับสมัคร/สรรหา
- ข่าวสภาฯ
- กิจกรรมต่างๆ

ข้อ O8 Q & A 
- กระดานถามตอบ / กระดานสนทนา
- Messenger Live Chat 

ข้อ O9 Social Network
- Facebook 

ข้อ O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน

ข้อ O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
- แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

ข้อ O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

ข้อ O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน
ข้อ O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ
ข้อ O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
- คู่มือประชาชน 

ข้อ O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
- รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน 

ข้อ O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ข้อ O18 E – Service
- E-Service คำร้องออนไลน์
- แบบฟอร์มออนไลน์ 

ตัวชี้วัดที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ข้อ O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
- ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
- ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง e-GP
- ประกาศราคากลาง 

ข้อ O21 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
- สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

ข้อ O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

​ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ O23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 

ข้อ O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการการบริหารทรัพยากรบุคคล
- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ข้อ O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
(2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
(3) การพัฒนาบุคลากร
(4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
(5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

ข้อ O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
- กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม
- ข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy

ข้อ O31 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่
- นโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัน

ข้อ O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
- กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy 
- การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 

ข้อ O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี

ข้อ O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ข้อ O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

ข้อ O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ข้อ O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ข้อ O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
การขับเคลื่อนจริยธรรม

ข้อ O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อ O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ข้อ O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

View : 516