องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง ตำบลคำน้ำสร้าง จังหวัดยโสธร โทร.045979887
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​
แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000003
วันนี้ 000006
วานนี้ 000005
เดือนนี้ 000076
เดือนก่อน 000233
ปีนี้ 003357
ปีก่อน 003949
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2565 - 25 เม.ย. 65(ดู 33) 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ติดตั้งป้ายรณรงค์งดรับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ - 22 เม.ย. 65(ดู 54) 
  การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้างใสสะอาด 2565 - 26 ม.ค. 65(ดู 112) 
  การรายงานปิดบัญชีสิ้นปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 22 ธ.ค. 64(ดู 124) 
  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 12 พ.ย. 64(ดู 213) 
  ประกาศ ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้าสร้าง - 22 ต.ค. 64(ดู 190) 
  ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง - 22 ต.ค. 64(ดู 184) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 5 เม.ย. 65(ดู 47) 
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ต้นไม้ ฯลฯ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน อบต.คำน้ำสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 5 เม.ย. 65(ดู 44) 
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเป่าล้างบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 1 เม.ย. 65(ดู 44) 
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำภายในตำบลคำน้ำสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 1 เม.ย. 65(ดู 45) 
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 1 เม.ย. 65(ดู 42) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 24 มี.ค. 65(ดู 43) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการชับรถกู้ชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 24 มี.ค. 65(ดู 35) 

ภาพกิจกรรม

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก (ดู 12)

พิธีรับมอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีเหตุวาตภัยและอัคคีภัย (ดู 18)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

เจ้าหน้าที่ ปปช.ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตำบลคำน้ำสร้าง (ดู 46)

องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง จัดโครงการประชาคมตำบลเพื่อเปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น เสนอแนะปัญหา และความต้องการพัฒนาในพื้นที่ เพื่อจัดทำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ดู 50)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานครู และพนักงานจ้าง Integrity and Iransparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร (ดู 57)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

น้ำตกนางนอน (ดู 2048)

วัดป่าภูถ้ำพระ (ดู 2217)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ดาวน์โหลดใหม่

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 : [3 ส.ค. 65]
  รายงานงบแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 3 : [7 ก.ค. 65]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 : [5 ก.ค. 65]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 : [6 มิ.ย. 65]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2565 : [9 พ.ค. 65]
  คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน : [25 เม.ย. 65]
  รายงานงบแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2 : [18 เม.ย. 65]
  มาตรการนโยบายพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง 2565 : [11 เม.ย. 65]
  วัฒนธรรมองค์กรขององค์การบรืหารส่วนตำบล 8 ประการ : [11 เม.ย. 65]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร