คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายอิทธิพล วงษ์ศรีแก้ว
นายก อบต.


นายสุริยา เชตฐราช
รองนายก อบต.


นายปารมี วงษ์ปัดตา
รองนายก อบต.


นางพันทะ สีแจ่ม
เลขานายก