สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นายสมาน ศรีชนะ
ประธานสภาฯ


นายสุนทร คงใต้
รองประธานสภาฯ


นายพิมล สีแจ่ม
เลขานุการสภาฯ


นางจงรักษ์ เมาลี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1


น.ส.ชุติลักษ์ หวายฤทธิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1


นายบุญธาตุ จันทร์สว่าง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2


นายทองชื่น ชื่นตา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2


นายสราวุฒิ ศรีชนะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3


นายประสิทธิ์ ศรีชนะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4


นายบุญสม ศรีชนะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4


นายบุญหลัด ศรีชนะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5


นายสมัย ชายทวีป
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5


นายประกร อุปรา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6


นายถม พงษ์สนิท
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6


นายประสิทธิ ศรีชนะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7


นายไสว ศรีมันตะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7


นายพลอย เผ่าเพ็ง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8


นายปราง ศรีชนะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10


นายวิเชียร อุตภาพ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10


นายบุญมี พยุงวงษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11