ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง ตำบลคำน้ำสร้าง จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กคลุมลานกีฬาหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 20 ธ.ค. 62 81
ร่างประกาศ/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) 16 ธ.ค. 62 46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 26 ก.พ. 62 54
ประกาศฯประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 4 ก.พ. 62 39
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 28 ม.ค. 62 191
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 21 ม.ค. 62 50
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง 14 ม.ค. 62 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 19 พ.ย. 61 69
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด80-100 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำน้ำสร้าง 17 ต.ค. 61 9
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 11 ก.ย. 61 83
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.31-002 สายทางบ้านเที่ยงนาเรียง หมู่ที่ 6 - บ้านภูถ้ำพระหมู่ที่ 5 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ม.ค. 61 58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.31-003 สายทางบ้านคำน้ำสร้าง หมู่ที่ 10 - บ้านใหม่โพธิ์ทอง หมู่ที่ 11 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ม.ค. 61 42
ประกาศฯประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.31-003 สายทางบ้านคำน้ำสร้าง หมู่ที่ 10 - บ้านใหม่โพธิ์ทอง หมู่ที่ 11 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 15 ธ.ค. 60 60
ประกาศฯประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.31-002 สายทางบ้านเที่ยงนาเรียง หมู่ที่ 6 - บ้านภูถ้ำพระหมู่ที่ 5 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 13 ธ.ค. 60 156
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.31-003 สายทางบ้านคำน้ำสร้างหมู่ที่ 10 - บ้านใหม่โพธิ์ทอง หมู่ที่ 11 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 4 ธ.ค. 60 72
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.31-002 สายทางบ้านเที่ยงนาเรียง หมู่ที่ 6 - บ้านภูถ้ำพระหมู่ที่ 5 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 1 ธ.ค. 60 82
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำน้ำสร้าง หมู่ 10 - บ้านใหม่โพธิ์ทอง หมู่ 11 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 22 พ.ย. 60 106
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเที่ยงนาเรียง ม.6-บ้านภูถ้ำพระ ม.5 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 22 พ.ย. 60 82
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยางทางหลวงท้องถิ่น บ้านคำน้ำสร้าง หมู่ 3 ถึง บ้านทรายทอง หมู่ 9 กว้าง 5 เมตร ยาว 1700 เมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 23 ส.ค. 60 62
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางทางหลวงท้องถิ่น บ้านคำน้ำสร้าง หมู่ที่ 3 - บ้านทรายทอง หมู่ที่ 9 ตำบลคำน้ำสร้าง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,700 เมตร 31 ก.ค. 60 91
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำหนองยาง หมู่ที่ 1 12 ก.ค. 60 39
เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง 12 ก.ค. 60 31
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านภูถ้ำพระ หมู่ที่ 5 7 ก.ค. 60 32
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านพรเจริญ หมู่ที่ 8 29 มิ.ย. 60 41
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทรายทองหมู่ที่ 9 22 มิ.ย. 60 45