ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง ตำบลคำน้ำสร้าง จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 10

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (แบบ สขร.1) 4 ส.ค. 64 51
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (แบบ สขร.1) 6 ก.ค. 64 53
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ(แบบ สขร.1) 7 มิ.ย. 64 48
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ(แบบ สขร.1) 3 มิ.ย. 64 53
เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ยส.ถ.31-002 แยกทางหลวงชนบท ยส.4013 บ้านเที่ยงนาเรียง หมู่ที่ 6 - บ้านภูถ้ำพระ หมู่ที่ 5 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 17 พ.ค. 64 73
ยกเลิกประกาศเชิญชวน 14 ม.ค. 64 110
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หมู่ที่ 5 บ้านภูถ้ำพระ - หมู่ที่ 8 บ้านพรเจริญ ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 30 ธ.ค. 63 124
ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หมู่ที่ 5 บ้านภูถ้ำพระ-หมู่ที่ 8 บ้านพรเจริญ ตำบลคำน้ำสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 22 ธ.ค. 63 101
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 31 - 001 สายบ้านคำน้ำสร้าง - วัดภูยิ้ม หมู่ที่ 9 บ้านทรายทอง ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 15 ธ.ค. 63 98
ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 31 - 001 สายบ้านคำน้ำสร้าง - วัดภูยิ้ม หมู่ที่ 9 บ้านทรายทอง ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 7 ธ.ค. 63 93
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 31 - 001 สายบ้านคำน้ำสร้าง - วัดภูยิ้ม หมู่ที่ 9 บ้านทรายทอง ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 17 พ.ย. 63 90
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กคลุมลานกีฬาหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 20 ธ.ค. 62 236
ร่างประกาศ/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) 16 ธ.ค. 62 162
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 26 ก.พ. 62 164
ประกาศฯประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 4 ก.พ. 62 151
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 28 ม.ค. 62 480
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 21 ม.ค. 62 156
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง 14 ม.ค. 62 107
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 19 พ.ย. 61 168
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด80-100 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำน้ำสร้าง 17 ต.ค. 61 118
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 11 ก.ย. 61 184
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.31-002 สายทางบ้านเที่ยงนาเรียง หมู่ที่ 6 - บ้านภูถ้ำพระหมู่ที่ 5 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ม.ค. 61 157
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.31-003 สายทางบ้านคำน้ำสร้าง หมู่ที่ 10 - บ้านใหม่โพธิ์ทอง หมู่ที่ 11 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ม.ค. 61 106
ประกาศฯประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.31-003 สายทางบ้านคำน้ำสร้าง หมู่ที่ 10 - บ้านใหม่โพธิ์ทอง หมู่ที่ 11 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 15 ธ.ค. 60 133
ประกาศฯประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.31-002 สายทางบ้านเที่ยงนาเรียง หมู่ที่ 6 - บ้านภูถ้ำพระหมู่ที่ 5 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 13 ธ.ค. 60 304
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.31-003 สายทางบ้านคำน้ำสร้างหมู่ที่ 10 - บ้านใหม่โพธิ์ทอง หมู่ที่ 11 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 4 ธ.ค. 60 195
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.31-002 สายทางบ้านเที่ยงนาเรียง หมู่ที่ 6 - บ้านภูถ้ำพระหมู่ที่ 5 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 1 ธ.ค. 60 204
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำน้ำสร้าง หมู่ 10 - บ้านใหม่โพธิ์ทอง หมู่ 11 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 22 พ.ย. 60 247
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเที่ยงนาเรียง ม.6-บ้านภูถ้ำพระ ม.5 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 22 พ.ย. 60 215
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยางทางหลวงท้องถิ่น บ้านคำน้ำสร้าง หมู่ 3 ถึง บ้านทรายทอง หมู่ 9 กว้าง 5 เมตร ยาว 1700 เมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 23 ส.ค. 60 182