สำนักปลัด


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


นางวิไลวรรณ ปั้นงาม
หัวหน้าสำนักปลัด


นายไกรลาศ หวายฤทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางเกษมณี ไชยสัจ
เจ้าพนักงงานธุรการ


นายโกเมน บุญปก
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ


ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย


นายใสว หันตุรินทร์
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวนุจรี วงษ์ศรีแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป