สำนักงานปลัด


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด


นายไกรลาศ หวายฤทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางเกษมณี ไชยสัจ
เจ้าพนักงงานธุรการ


นายโกเมน บุญปก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยชำนาญงาน


ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย


นายเสถียร หมื่นวิชา
พนักงานจ้างทั่วไป


นายใสว หันตุรินทร์
พนักงานจ้างทั่วไป


นายพิทักษ์ หงษ์คำ
พนักงานจ้างทั่วไป


ว่าง
พนักงานจ้างทั่วไป