สำนักงานปลัด


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด


นายไกรลาศ หวายฤทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางเกษมณี ไชยสัจ
เจ้าพนักงงานธุรการ


นายโกเมน บุญปก
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ


ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย


นายเสถียร หมื่นวิชา
พนักงานจ้างทั่วไป


นายใสว หันตุรินทร์
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวนุจรี วงษ์ศรีแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป