หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายณัฐสันต์ ศรีเสนพิลา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายนพรัตน์ ศรีวิเศษ
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางอ้อย วงษ์ศรีแก้ว
ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


นางกนกรดา เที่ยงธรรม
ผอ.กองสวัสดิการสังคม