E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 9

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ลานคอพันชาติ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีคัดเลือก 25 พ.ย. 64
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พ.ย. 64
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน และบริเวณรอบๆที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ต.ค. 64
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ต.ค. 64
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.31-003 สายแยกทางหลวงชนบท ยส.4013 บ้านคำน้ำสร้าง หมู่ที่ 10 - บ้านใหม่โพธิ์ทอง หมู่ที่ 11 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จำนวน 2 ช่วง องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีคัดเลือก 1 พ.ย. 64
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหายจากอุทกภัย บ้านทรายทอง หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ต.ค. 64
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ยส.ถ.31-006 สายบ้านดงเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลคำน้ำสร้าง - บ้านคำผักกูดหมู่ที่ 2 ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีคัดเลือก 29 ต.ค. 64
จ้างทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ต.ค. 64
จ้างทำกระดานบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 64
จ้างทำกระดานนับคะแนนเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ต.ค. 64
จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ต.ค. 64
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ต.ค. 64
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานและบริเวณรอบๆที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ต.ค. 64
จ้างเหมาบริการพนักงานกู้ชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 64
จ้างเหมาบริการตามโครงการรถ รับ-ส่งเด็กยากไร้และห่างไกลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำน้ำสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ต.ค. 64
จ้างเหมาบริการตามโครงการรถ รับ-ส่งเด็กยากไร้และห่างไกลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำน้ำสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 64
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 64
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธรุการกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 64
จ้างเหมาบริการปฏบิติงานช่างซ่อมแซมบำรุงระบบน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 64
จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานพัสดุกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 64
จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานธุรการกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 64
จ้างเหมาบริการตามโครงการรถ รับ-ส่งเด็กยากไร้และห่างไกลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำน้ำสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 64
จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยผู้ดูแลเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำน้ำสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 64
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 64
จ้างเหมาบริการซ่อมถนนชำรุดเสียหายจากอุทกภัย หมู่ 8 บ้านพรเจริญ ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 64
จ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อไถ ดัน ขุดกลบขยะมูลฝอยในที่สาธารณะ(ที่ทิ้งขยะส่วนกลาง อยู่ข้างเมรุ หมู่ 3 หมู่ที่ 10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 64
จ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อไถ ดัน ขุดกลบขยะมูลฝอยในที่สาธารณะ(ที่ทิ้งขยะส่วนกลาง อยู่ข้างเมรุ หมู่ 3 หมู่ที่ 10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 64
จ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อไถ ดัน ขุดกลบขยะมูลฝอยในที่สาธารณะ(ที่ทิ้งขยะส่วนกลาง อยู่ข้างเมรุ หมู่ 3 หมู่ที่ 10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 64
จ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อไถ ดัน ขุดกลบขยะมูลฝอยในที่สาธารณะ(ที่ทิ้งขยะส่วนกลาง อยู่ข้างเมรุ หมู่ 3 หมู่ที่ 10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 64
จ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อไถ ดัน ขุดกลบขยะมูลฝอยในที่สาธารณะ (ที่ทิ้งขยะส่วนกลาง ข้างเมรุ หมู่ 3 หมู่ที่ 10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.31 - 009 สายบ้านเที่ยงนาเรียงหมู่ที่ 6 - บ้านดงเหนือ หมู่ที่ 4 (ช่วงบ้านคำน้ำสร้าง หมู่ที่ 10) ตำบลคำน้ำสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีคัดเลือก 16 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.31-001 สายบ้านคำน้ำสร้าง - วัดภูยิ้ม หมู่ที่ 9 บ้านทรายทอง ตำบลคำน้ำสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีคัดเลือก 16 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิ.ย. 63
ซื้อวัคซีนและเวชภัณฑ์ตามโครงการฉีกวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิ.ย. 63
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิ.ย. 63
จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนมีถิ่นที่อยู่และสัตว์จรในเขตตำบลคำน้ำสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 63
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราเคพซีล สายภายในหมู่บ้าน บ้านดงสำราญ หมู่ที่ 2 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิ.ย. 63
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราเคพซีล สายทางที่ ยส.ถ.31-002 แยกทางหลวงชนบท ยส.4013 บ้านเที่ยงนาเรียง หมู่ที่ 6 - บ้านภูถ้ำพระ หมู่ที่ 5 (ช่วงบ้านพรเจริญ หมู่ที่ 8) ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิ.ย. 63
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำน้ำสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิ.ย. 63
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำหนองยาง หมู่ที่ 1 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิ.ย. 63
จ้างจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำหนองยาง (จุดที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลตำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิ.ย. 63
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำหนองยาง (จุดที่ 1) หมู่ที่ 1 ตำบลตำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิ.ย. 63
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำน้ำสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิ.ย. 63
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที่ ยส.ถ.31-002 แยกทางหลวงชนบท ยส.4013 บ้านเที่ยงนาเรียง หมู่ที่ 6 - บ้านภูถ้ำพระ หมู่ที่ 5 (ช่วงบ้านภูถ้ำพระหมู่ที่ 5) ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 63
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพรเจริญ หมู่ที่ 8 สายทางที่ ยส.ถ.1-0034 แยกบ้านคำผักกูด ตำบลหนองแหน - บ้านพรเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 63