องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

กระดานสนทนา Webboard


ออนไลน์ : 10

ขึ้นทะเบียนผู้พิการ

ขึ้นได้ที่อบต.ได้หรือไม่

ผู้ตั้งกระทู้ : นางแดง IP : 110.78.151.67 เวลา : 2022-02-07 14:43:00 (ดู 267)

สามารถลงทะเบียนผู้พิการได้ที่ กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

โดยผู้ที่จะลงทะเบียนผู้พิการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยความพิการ

1. มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลคำนน้ำสร้าง (ตามทะเบียนบ้าน)

2. มีบัตรประจำตัวผู้พิการ

3. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคาระห์ของรัฐหรือสถานสงเคราะห์ของเอกชนที่ได้รับเงินอุดหนุนส่วนใหญ่ของรัฐ 

หลักฐานประกอบการจดทะเบียน  มีดังนี้

1. บัตรประจำตัวคนพิการพร้อมสำเนา

2. บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา

3. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา

4. กรณีที่มีความจำเป็นที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนได้และผู้พิการมีอายุ 20  ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  ผู้พิการต้องทำการมอบอำนาจเป็น        ลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นรับเงินเบี้ยความพิการแทนได้

5. หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ 

 

ผู้ตั้งกระทู้ : กนกรดา เที่ยงธรรม ผอ.กองสวัสดิการสังคม เวลา : 2022-04-21 10:55:48 IP : 110.78.155.146
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :