การรายงานปิดบัญชีสิ้นปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: การรายงานปิดบัญชีสิ้นปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การรายงานปิดบัญชีสิ้นปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 22 ธันวาคม 2564   View : 200
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนราชการท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภท บริหารท้องถิ่น  (ดู 390)
การชำระภาษี  (ดู 333)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564  (ดู 347)
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง  (ดู 202)
ประกาศ ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้าสร้าง  (ดู 249)
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง  (ดู 227)
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ดู 283)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :