องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนตอบแบบสอบถาม(ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก)ในระบบ ITAS


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์เชิญชวนตอบแบบสอบถาม(ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก)ในระบบ ITAS

 องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ขอประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช.ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบ ITAS 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร จึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถาม (ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก)
เพื่อนำมาแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น ตามลิ้งค์ หรือ QR CODE นี้
โพสโดย : คำน้ำสร้าง   วันที่ : 5 มกราคม 2566   View : 193
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนราชการท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภท บริหารท้องถิ่น  (ดู 551)
การชำระภาษี  (ดู 463)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564  (ดู 524)
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง  (ดู 346)
ประกาศ ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้าสร้าง  (ดู 391)
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง  (ดู 367)
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ดู 441)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :