องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

โครงการคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ 2566


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: โครงการคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นำโดยนาย บรรณ์ดล  ศรีชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและสมาชิกสภาฯอบต.คำน้ำสร้าง ได้เข้าร่วมโครงการคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ตำบลคำน้ำสร้าง ในวันที่ 23 มีนาคม  2566
วันที่ : 23 มีนาคม 2566   View : 268