องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง ตำบลคำน้ำสร้าง จังหวัดยโสธร โทร.045-756840
หัวข้อ :: พันธกิจ

พันธกิจที่  ๑    ปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
พันธกิจที่  ๒    พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
พันธกิจที่  ๓    พัฒนาผลผลิตและการมีรายได้
พันธกิจที่  ๔    ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
พันธกิจที่  ๕    อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พันธกิจที่  ๖    ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
พันธกิจที่  ๗    ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
พันธกิจที่  ๘    ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในตำบล

วันที่ : 19 เมษายน 59   View : 282