องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง ตำบลคำน้ำสร้าง จังหวัดยโสธร โทร.045-756840
หัวข้อ :: วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง

“คำน้ำสร้าง น่าอยู่ คู่โคขุน หนุนเกษตรอินทรีย์ มีดีแหล่งท่องเที่ยว”
วันที่ : 19 เมษายน 59   View : 375