องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง ตำบลคำน้ำสร้าง จังหวัดยโสธร โทร.045-756840
หัวข้อ :: เป้าประสงค์การพัฒนาในภาพรวม

๑. คุณภาพชีวิตดี
๒. มีความเข้มแข็งในชุมชน
๓. เศรษฐกิจในครัวเรือนไม่ต่ำว่าเกณฑ์มาตรฐาน

 

วันที่ : 18 เมษายน 59   View : 321