องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง ตำบลคำน้ำสร้าง จังหวัดยโสธร โทร.045-756840
หัวข้อ :: วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๒. แก้ปัญหาการคมนาคมให้สะดวก
๓. มีแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคตลอดแนวทางการเกษตรตลอดปี
๔. พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก
๕. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
๖. อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่ตลอดไป
๗. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทั้งทางร่างกายและจิตใจ
๘. ปัญหาความยากจนให้หมดไปจากพื้นที่

 

วันที่ : 18 เมษายน 59   View : 285