องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง ตำบลคำน้ำสร้าง จังหวัดยโสธร โทร.045-756840
หัวข้อ :: กองช่าง


 

นายนพรัตน์ ศรีวิเศษ
ผู้อำนวยการกองช่าง

   

 

ว่าง
นายช่างโยธา(ปง./ชง.)

 
 

ว่าง
นายช่างโยธา(ชง.)

     

 

นายนิคม มูลสาร
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

 
 

นายพิมูล ชื่นตา
พนักงานจ้างทั่วไป

     

 

นายจีรศักดิ์ จันดี
พนักงานจ้างทั่วไป

 
 

นายอุทัย วงษ์ศรีแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป

     

 

นายนิดสาคร พันศรี
พนักงานจ้างทั่วไป

วันที่ : 3 มกราคม 59   View : 491