องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง ตำบลคำน้ำสร้าง จังหวัดยโสธร โทร.045-756840
หัวข้อ :: กองคลัง


 

ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง

   

 

น.ส.ยุภาภรณ์ แก้วใส
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 
 

นางสาวนาฏยา ชายทวีป
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

     

 

ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.)

 

 

ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 
 

ว่าง
พนักงานจ้างทั่วไป

     
วันที่ : 3 มกราคม 59   View : 552